INTERNATIONAAL Bénédicte Wilders aan het hoofd van Brussels Invest & Export Brussels Invest & Export heeft als doel buitenlandse investeringen op ons grondgebied aan te trekken en potentiële en ervaren Brusselse exporteurs bij te staan. Bénédicte Wilders staat sinds kort aan het hoofd van deze regionale dienst en is vastberaden de lat hoger te leggen. Zij stelt ons haar visie en actieplan voor de export in 2015 voor. Didier Dekeyser Welke verschuivingen wil een reeds goed werkende organisatie nog doorvoeren? Tot op heden leidden onze projectmanagers in Brussel onze exportacties volgens een exclusief sectorale benadering, terwijl onze strategie voor het aantrekken van buitenlandse investeerders gebaseerd is op geografische specialisatie. Onze projectmanagers voor de export zullen voortaan ook in geografische zones onderverdeeld worden om zo alle zakelijke mogelijkheden te kunnen opsporen, ongeacht de sector. In samenwerking met onze economische en handelsattachés (EHA) zal deze aanpak ook de expertise in de doelgebieden en de business consulting versterken. Bepaalde sectoren (zoals de ICT) hebben vaak ook meer te winnen bij clustervorming met andere sectoren. Het is aan ons om de synergieën in een markt te opperen. De sectorale benadering blijft evenwel bestaan. Zo zal elk van onze attachés in het buitenland de aandacht vestigen op de groeisectoren in zijn gebied; in aanvulling op onze traditionele sectorale rondetafelgesprekken kunnen wij die dan voorstellen als geografische rondetafelgesprekken met het bedrijfsleven, beroepsverenigingen en belanghebbenden, om zo acties te plannen of aan te passen. Kunt u meer uitleg geven over deze twee assen, de geografische en de sectorale as? Brussels Invest & Export luistert eerst en vooral naar de bedrijven, beroepsverenigingen en partners. In aanvulling daarop wenden wij dan onze expertise en de waarnemingen van de conjunctuur aan in de eigenlijke uitwerking van ons actieplan. Na onze geografische analyse willen we de Brusselse exporteurs aansporen de groei in verder gelegen markten te gaan zoeken, met bijzondere aandacht voor landen in sub-Sahara Afrika en de BRICS-landen, en in China in het bijzonder. Dit komt trouwens overeen met de aanbevelingen van de regeringsverklaring. Wij hebben ook veel belangstelling voor de landen die bijzondere betrekkingen met Brussel onderhouden, zoals Marokko, Turkije en de Democratische Republiek Congo. In deze ‘geografische’ context plannen we in 2015 35 multisectoriële acties. Na onze sectorale analyse, waaruit het belang van de tertiaire sector in Brussel blijkt, zullen we onze focus op diensten richten. Op die manier gaat onze bijzondere aandacht naar juridische diensten, biowetenschappen, ICT, architectuur of het recentelijk geregionaliseerde toerisme, zonder de andere sectoren links te laten liggen. Bénédicte Wilders Welke nieuwe, belangrijke projecten zullen jullie in dit kader uitwerken? In ons actieplan 2015 stippen wij heel wat nieuwe missies en beurzen aan. Maar hier zou ik de nadruk willen leggen op onze nieuwe opleidingscycli, te beginnen met de coaching BEST (Brussels Export STarters) die beleidsstudies verenigt, testen op het terrein die in het buitenland gevolgd worden door nieuwe exporteurs. Daarbovenop komen nieuwe, specifiek op export gerichte modules e-marketing en e-commerce; plus een cyclus over de even cruciale als ingewikkelde thematiek van de detachering van personeel naar het buitenland. Ten slotte zullen wij, in samenwerking met BECI, onze expertise in douane-aangelegenheden aanreiken. Geen enkel vakgebied is compleet en daarom houden wij voortdurend onze aandacht op de evolutie van de noden en de markten; zo hebben wij afgelopen zomer een helpdesk opgericht die gewijd is aan de handel met Rusland in het kader van de internationale sancties die het land treffen. U zult uw eigen stempel drukken op deze nieuwe missie. Welke bijzondere, persoonlijke eigenschap komt dan meteen op de voorgrond? Dan zou ik mijn sectoroverschrijdende aanpak aanstippen. Op regionaal niveau ben ik heel vertrouwd met de Brusselse instellingen en hun partners die ik benader in een sfeer van samenwerking en synergie, waarin concurrentie geen plaats heeft. Op internationaal niveau heb ik een juridische en politieke knowhow die de meer economische kennis van mijn team kan aanvullen; de geostrategische overwegingen zullen onze multidisciplinaire visie versterken. Bovendien zou ik een geografische as willen uitstippelen die ook die hang naar transversaliteit uitdrukt. ● BECI - Brussel metropool - januari 2015 15 Pagina 16

Pagina 18

Voor uitgaves, online vakbladen en catalogi zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw PDF-en.

Brussel Metropool - januari 2015 Lees publicatie 10024Home


You need flash player to view this online publication