THINK TANK FICHE STAATSHERVORMING Kinderbijslag De in het raam van de zesde Staatshervorming voorziene overdracht van bevoegdheden en budgetten naar de Gewesten toe heeft ook voor de bedrijfswereld talrijke gevolgen. Om u te helpen hierin een beter inzicht te krijgen, publiceren wij een reeks praktische fiches die u elke maand in uw magazine kunt lezen. Vincent Delannoy Waar gaat het om? De zesde Staatshervorming voorziet de overdracht van de gezinsbijslagen, namelijk de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie. De uitgaven worden geraamd op 6,6 miljard euro voor het Waalse Gewest, de Franse en de Vlaamse Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. Voor Brussel, waar de kinderbijslag de grootste overdracht van financiële middelen vertegenwoordigt (738,77 miljoen), zal de GGC bevoegd zijn. Naast de ‘responsabilisering’ van de deelstaten, bestaat de voornaamste verschuiving erin dat de ouders, en niet langer de werkgever, voortaan het bijslagfonds kiezen. Brussel, een apart geval Brusselse gezinnen mochten natuurlijk niet naargelang van de taalgemeenschap waartoe ze behoren, op een verschillende manier worden bejegend. Daarom werd beslist deze bevoegdheid aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toe te vertrouwen. Een overdracht van middelen De naar de Gemeenschappen (de GGC in Brussel) overgehevelde middelen worden op termijn tot 90% teruggeschroefd, volgens modaliteiten die voor Brusselaars in feite nadelig zijn: de verdeelsleutel houdt rekening met kinderen tussen 0 en 18 jaar, niet met jongeren tussen 19 en 25. De beheerskosten gaan waarschijnlijk de hoogte inschieten (onder andere wegens de ontwikkeling van nieuwe software). Rekening houdend met verscheidene parameters, zal het ganse gebeuren in Brussel wellicht op een tekort tussen 170 en 250 miljoen euro uitmonden. De verhuizing van ambtenaren van de federale overheid naar het Brusselse Gewest zal geleidelijk aan gebeuren. De betrokken beambten worden geraamd op 148,8 voltijds equivalenten. Overgangsstelsel De administratie belast met kinderbijslag wordt tussen 2016 en einde 2019 overgeheveld. In de tussentijd staat het federale agentschap voor kinderbijslag (Famifed) voor de uitkeringen in. De ‘kinderbijslag’-bevoegdheid moet in Brussel worden samengebracht in een parastatale die nog moet worden opgericht. Het systeem zal vanaf 2015 op zijn principe (bedrag en uitkeringsvoorwaarden) worden geëvalueerd. Wel dient gezegd dat het GGC sinds 1 januari 2015 het recht heeft de barema’s van de bijdragen te wijzigen en dat het de financiële last van de sector draagt. De instelling van openbaar nut (ION) die nog dient te worden opgericht, zal niet alleen voor de kinderbijslag moeten instaan, maar ook voor alle sociale-zekerheidsbevoegdheden die naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werden overgedragen (gezondheidszorg, welzijnszorg). We krijgen dus één ION, die paritair zal worden beheerd (vakbond en werkgevers). Waar gaan we naartoe? Voorlopig gaat in Brussel de prioriteit naar ‘het behoud van de betalingen’ en een ‘diepgaande beoordeling’. Het ziet er naar uit dat de denkpiste die door Minister Céline Fremault werd aangekaart, zou kunnen worden gevolgd, namelijk een vast bedrag per kind, “zonder de bestaande kroostrijke gezinnen te benadelen”. Vlaanderen besliste voor 2015 het bedrag van de kinderbijslag niet te indexeren en evolueert ook geleidelijk naar een vast bedrag per kind. Eveneens aan Waalse kant wordt deze formule overwogen. Het standpunt van BECI • BECI herinnert eraan dat de kinderbijslag per slot van rekening door de werkgeversbijdragen wordt gefinancierd. Wij vragen een goed beheer van deze uitkeringen in functie van de budgettaire mogelijkheden, evenals een goede beheersing van de hiermee gepaard gaande administratieve kosten. • Het ziet er naar uit dat de structuur van de bijslagfondsen een consolidatie zal ondergaan. De beperking van het aantal spelers is tegelijk logisch en wenselijk. • De kinderbijslag focust op het kind. BECI is voorstander van een gelijk bedrag voor elk kind, in plaats van een bedrag dat afhangt van de rang in het broeder- en zusterschap. • Communautaire aangelegenheden mogen het reeds complexe systeem van de kinderbijslag niet nog ingewikkelder maken. BECI vraagt een constructieve samenwerking binnen de GGC en tussen de deelstaten onderling. FICHE 5 BECI - Brussel Metropool - februari 2015 9 Pagina 10

Pagina 12

Interactieve internet studiegids, deze vakblad of flyer is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar maken van web jaarverslagen.

Brussel Metropool - februari 2015 Lees publicatie 10026Home


You need flash player to view this online publication